Statuten Belgian Hound Club

 

 

Naam, zetel, duur 

Art.1. De vereniging is opgericht als vereniging zonder winstoogmerk en draagt als naam: 'Belgian Hound Club.' en heeft haar zetel te 9920, Lovendegem, Oostveldkouter 69, in het gerechtelijk arrondissement Gent. 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan altijd ontbonden worden.

 

Doel 

Art.2. De vereniging heeft tot doel de lopende honden (FCI klasse VI. 1) een grotere bekendheid te geven in België en het behoud en de verbetering van de kwaliteiten van deze honden te verzekeren door een sterke verdediging van de standaard en een herwaardering van hun natuurlijke aanleg. Ze stelt zich tot doel het specifieke werk van deze honden te propaganderen en hen beter te leren kennen bij het grote publiek door informatie te verstrekken en evenementen te organiseren. 

Dit doel zal nagestreefd worden door bet organiseren van wedstrijden met het oog op hun jachtkwaliteiten, van tentoonstellingen, van voorlichtingsdagen, enz. voor zover de wet het toelaat en het mogelijk is. 

 

Zij mag alle bijkomende verrichtingen doen die op haar hoofddoel betrekking hebben. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.), waarvan zij de herzieningsovereenkomst van het traktaat van 6 januari 1908 en de herziening van 12 februari 1928 erkent. Zij aanvaardt de reglementen van kracht en die welke in het vervolg vast te stellen zijn, en verplicht zich hieraan te gehoorzamen. De aansluiting draagt het nr 676 en is gedateerd 1978.

  

Leden 

Art.3. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste vijf bedragen.   

Art.4. 1. De vereniging telt 

4.1.1 Effectieve leden: zijn verplicht in het bezit van een lopende hond of zijn zonder hond na overlijden/afstaan van de lopende hond, betalen een bijdrage vastgesteld door de raad van bestuur, hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering, ontvangen bet clubblad en hebben de door deraad van bestuur vastgestelde voordelen wat betreft vermindering op inschrijvingsgeld van de door de club georganiseerde evenementen. 

 

4.1.2 Gezinsleden: wonen onder één dak met een effectief lid, betalen een door de raad van bestuur vastgestelde bijdrage, hebben stemrecht, maar ontvangen geen clubblad en kunnen tegen verminderd inschrijvingsgeld de door de raad van bestuur goedgekeurde evenementen bijwonen. 

 

4.1.3. Ereleden: worden door de leden of de raad van bestuur voorgedragen en worden door de raad van bestuur als erelid aangesteld voor bet leven op de algemene vergadering, bezitten geen stemrecht, ontvangen het clubblad en kunnen tegen verminderd inschrijvingsgeld de door de raad van bestuur goedgekeurde evenementen bijwonen. 

 

4.1.4 Steunende leden:  leden die de vereniging met een jaarlijkse bijdrage, hoger dan het bedrag van het lidmaatschap steunen. Ze bezitten stemrecht, indien ze in het bezit zijn van een lopende hond, en ontvangen het clubblad en hebben de door de raad van bestuur vastgestelde voordelen wat betreft vermindering op inschrijvingsgeld van de door de club georganiseerde evenementen. 

 

4.1.5 Toegetreden leden: hebben geen lopende hond in hun bezit, betalen een bijdrage vastgesteld door de raad van bestuur, hebben geen stemrecht in de algemene vergadering, kunnen niet zetelen in de raad van bestuur, ontvangen het clubblad en hebben de door de raad van bestuur vastgestelde voordelen wat betreft vermindering op inschrijvingsgeld van de door de club georganiseerde evenementen.

 

Toetreding 

Art.4.2 Kandidaat-leden dienen hun toetreding tot de vereniging schriftelijk aan te vragen bij de raad van bestuur, die hierover gunstig of ongunstig bij gewone meerderheid beslist. Deze beslissing dient niet gerechtvaardigd te worden. 

Het nieuwe lid zal verzocht worden zijn eerste bijdrage te betalen. Door de betaling van het jaarlijkse lidgeld erkent het lid de statuten en de reglementen van de vereniging.  

 

Bijdrage 

Art.4.3. Leden betalen een lidgeld dat jaarlijks wordt vastgesteld door de raad van bestuur en dat maximum € 150,00 kan bedragen. De gezinsleden  toegetreden leden betalen een bijdrage dat minstens 50% van dat van de leden bedraagt.

 

Ontslag en uitsluiting 

Art.4.4. Ontslag en uitsluiting van leden gebeuren op de wijze bepaald door artikel 12 van de wet van 2 mei 2002. Ontslagnemende leden zullen hun ontslag per brief gericht aan de maatschappelijke zetel bekend maken. Een lid dat zijn bijdrage niet hernieuwt, wordt geacht ontslag te nemen. In geval van uitsluiting en in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering heeft de raad van bestuur het recht een lid voorlopig te schorsen en de toegang te ontzeggen tot alle terreinen en gebouwen waarover de vereniging het beheer heeft. De raad van bestuur of de algemene vergadering mag geen strafbepaling uitspreken zonder dat de belanghebbende uitgenodigd is geweest zich te verdedigen. 

 

Strafbepaling 

Art.4.5. Elke persoon door een strafbepaling getroffen, waarvan de uitwerking zich beperkt tot de kring van de vereniging, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (K.K.U.S.H.), indien hij meent dat de tegen hem genomen beslissing de statuten niet eerbiedigt Dit beroep is in elk geval ontvankelijk, indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. aanvraagt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekende zending verwittigd worden.  

 

Art.4.6. Door de toetreding tot de vereniging en aanvaarding van deze statuten, ontzegt ieder lid zich elke daad die nadelig zou zijn voor het maatschappelijk doel of van aard zou zijn die het aanzien en de eer van andere leden of van de vereniging schade te berokkenen, Elke inbreuk op deze beschikking heeft onmiddellijk en van rechtswege de uitsluiting van het betrokken lid uit de vereniging tot gevolg. De geschillen betreffende de toepassing van de bepaling worden voorgelegd aan de raad van bestuur die beslist zonder verhaal.  

 

Algemene vergadering 

Bevoegdheden 

Art.5. 1. De algemene vergadering heeft tot haar bevoegdheid wat vermeld is in artikelen 5§4(uitsluiting van een lid) en 8 (bepaling van de jaarlijkse bijdrage) en daarenboven: 

de wijziging der statuten; 

de benoeming en afzetting van beheerders; 

de aan de leden van de Raad van Beheer  te geven ontheffing over hun beheer; 

de goedkeuring van rekeningen en begroting; 

de ontbinding van de vereniging, en in dat geval de benoeming van vereffenaar(s) en de aanwending van het netto actief ten voordele van een vereniging met een gelijkaardig of aanverwant doel.  

 

Samenroeping 

Art.5.2. De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen door de raad van bestuur in de loop van het eerste kwartaal van het jaar. De leden worden minimum acht dagen voor de vergadering schriftelijk uitgenodigd. De oproeping vermeldt dag, uur, plaats en agenda die wordt bepaald door de raad van bestuur. De wijze van bijeenroepen gebeurt verder nog door de artikelen 5 en 6 van de wet van 2 mei 2002.  

 

Art.5.3. De vergadering wordt gepresideerd door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of een ander lid van de raad van bestuur.  

 

Stemmen 

Art.5.4. leder lid dat met zijn bijdrage in regel is op l5januari van hetzelfde jaar, heeft het recht om op de vergadering aanwezig te zijn en eraan deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij door een volmachtdrager van zijn keus. leder lid beschikt over één stem en maximum 2 stemmen per volmacht. Het is onmogelijk zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een niet-lid.  

 

Art.5.5. De algemene vergadering beslist geldig welk ook het aantal aanwezigen zij. De beslissingen worden genomen onder de gewone meerderheid, tenzij de wet van 2 mei 2002 anders bepaalt. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Bij het nemen van besluiten op de algemene vergadering mag niet van de agenda afgeweken worden.  

 

Verslagen 

Art.5.6. Bekendmaking van de besluiten van de algemene vergadering gebeurt volgens de artikelen 9 en 23 van de wet van 2 mei 2002. Verder zal van alle algemene vergaderingen een verslag worden opgemaakt, waarvan alle leden op hun verzoek inzage krijgen op de zetel van de vereniging. 

 

Daartoe wordt een register bijgehouden dat door leden en belanghebbende derden schriftelijk kan worden opgevraagd bij de voorzitter. De Raad van Bestuur beoordeelt of een derde belanghebbend is. 

 

Afschriften uit deze verslagen, ondertekend door de voorzitter of de secretaris, die derden aanbelangen, kunnen door deze derden worden gevorderd.  

 

Raad van bestuur

Samenstelling 

Art. 6.1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, benoemd bij gewone meerderheid door de algemene vergadering en altijd door deze afzetbaar. Kandidaat- bestuurders zijn meerderjarig, Belg, minstens 2 jaar lid van de vereniging en worden voorgedragen door minstens acht leden. Bestuurders worden verkozen voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. Het mandaat van de bestuurders eindigt bij overlijden, ontslag of herroeping door de algemene vergadering. 

 

In geval van ontslag of overlijden van een lid van de raad van bestuur in uitoefening van een mandaat, zal de raad van bestuur een persoon coöpteren die belast zal worden met de uitoefening van het mandaat tot aan de volgende algemene vergadering. 

De bestuurders oefenen hun mandaat gratis uit.  .

 

Vergadering 

Art.6.2. De raad van bestuur vergadert geldig wanneer de helft van zijn leden aanwezig is. 

Wanneer dit niet zo is, kan een tweede vergadering in ieder geval vergaderen en beslissen wanneer deze binnen de acht dagen en met eenzelfde agenda plaatsvindt. De besluiten worden ingeschreven in een register.  

 

Stemmen 

Art.6.3. Stemmen bij volmacht kan enkel door een medebestuurder en slechts één volmacht per bestuurder is toegestaan. Bij gelijkheid van stemmen beslist de voorzitter.  

 

Bevoegdheden 

Art. 6.4. De raad van bestuur heeft al de bevoegdheden die niet  bij wet of door de statuten aan de algemene vergaderingen zijn voorbehouden. Zo is hij onder meer bevoegd om bank- of postrekeningen te openen; toelagen, schenkingen, hypotheken en in pandgevingen aan te gaan. 

 

De Raad van Bestuur kan volmachten verlenen aan elk van zijn leden en indien nodig aan derden. 

 

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, hulpsecretaris, penningmeester en kan eventueel een afgevaardigde bestuurder aanstellen. Deze laatste kan worden belast met het dagelijks bestuur en in het bijzonder gevolmachtigd voor alle rechtshandelingen tegenover derden. 

Bij buitengerechtelijke handeling wordt de vereniging ook tegenover derden geldig vertegenwoordigd  door een gezamenlijk handtekening van 2 bestuurders. 

De leden van de raad van bestuur, handelend binnen hun bevoegdheid, verbinden slechts de vereniging en gaan geen persoonlijke verplichtingen aan. 

De Raad van Bestuur bepaalt het huishoudelijk reglement.  

 

Art.6.5. De functies in de raad van bestuur mogen geenszins waargenomen worden door leden van eenzelfde familie, verblijvend onder een dak. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gecombineerd worden. 

 

Huishoudelijk reglement 

Art.6.6. De raad van bestuur bepaalt het huishoudelijk reglement. Alle bevoegdheden, door de wet of door de statuten toegewezen aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.  

 

Jaarlijkse rekening 

Art. 7  De raad van bestuur is verplicht jaarlijks de rekeningen over het verlopen dienstjaar en de begroting voor bet volgend dienstjaar aan de goedkeuring der algemene vergadering voor te leggen. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Ieder jaar zal de algemene vergadering hiervoor in haar schoot twee commissarissen benoemen, die over de uitoefening van bun mandaat aan de volgende algemene vergadering rekenschap zullen geven. Bij afwezigheid van de commissarissen op de algemene vergadering duidt de voorzitter van de algemene vergadering de commissarissen aan onder de aanwezige leden. De Commissarissen hebben bet recht de financiële boeken en de bewijsstukken van de vereniging, en ook alle registers van de vergaderingen en van de raad van bestuur in te zien. 

 

Statutenwijziging 

Art.8. Statutenwijziging kan enkel gebeuren volgens de artikels 4,8 en 9 van de wet van 2 mei 2002.

  

Ontbinding en liquidatie  

Ontbinding 

Art. 9. 1. Behoudens de gevallen van rechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig artikelen 20 en volgende van de wet van 2 mei 2002 en overeenkomstig deze statuten. Het besluit tot ontbinding benoemt bovendien een of meer vereffenaars; bij gebreke daarvan kan de rechtbank tot zulke benoeming overgaan op verzoek van de meest gerede belanghebbende.  

 

Liquidatie

Art. 9.2 De bezittingen van de vereniging zullen na ontbinding en vereffening toegewezen worden aan een erkende vereniging met gelijkwaardig en onbaatzuchtig doel.  

 

Art. 10 Aangelegenheden die door deze statuten niet zouden geregeld zijn, worden geregeld overeenkomstig de wet van 2 mei 2002, waarbij aan de vereniging zonder winstoogmerk rechtspersoonlijkheid wordt verleend.  

 

Deze v.z.w.-statuten werden goedgekeurd in 2004 en gewijzigd in 2009 wat betreft het artikel 4.1.1 en 4.1.5.